OBCHODNÍ PODMÍNKY

tyto obchodní podmínky vydává společnost Risk Flow s.r.o., IČ: 178 30 788, se sídlem U Hřbitova 235/25, Kylešovice, 747 06 Opava, spisová značka C 91229 vedená u Krajského soudu v Ostravě

(dále jen jako „obchodní podmínky”)


I. Úvodní ustanovení

1. Společnost Risk Flow s.r.o., IČ: 178 30 788, se sídlem U Hřbitova 235/25, Kylešovice, 747 06 Opava, spisová značka C 91229 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen „poskytovatel“) je provozovatelem aplikace Risk Flow.

2. Aplikace Risk Flow je software pro zjednodušení procesu řízení rizik dostupný ve webovém rozhraní na příslušné internetové doméně zřízené poskytovatelem , a to za podmínek sjednaných v těchto obchodních podmínkách (dále jen „aplikace“).

3. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky používání aplikace, zejména práva a povinnosti poskytovatele a uživatele ze smlouvy o poskytování služby digitálního obsahu (dále jen „smlouva“).

4. Uživatelem se rozumí jakákoliv osoba, jež s poskytovatelem uzavírá smlouvy či o uzavření smluv jedná.

5. Poskytovatel prohlašuje, že disponuje veškerými majetkovými právy k aplikaci, která je autorským dílem. Součástí smlouvy jsou také licenční ujednání k užití aplikace, tak jak je stanoveno níže.

6. V případě, že uživatelem není spotřebitel, ustanovení § 2389a až § 2389u občanského zákoníku se nepoužijí a všechna práva a povinnosti se řídí obchodními podmínkami.

7. Ujednání a smluvní podmínky týkající se spotřebitelských smluv jsou obsaženy v čl. X těchto obchodních podmínek. Je-li uživatel spotřebitelem, tyto ujednání mají přednost před ostatními ustanoveními těchto obchodních podmínek.

II. Uzavření smlouvy

1. Nabídka poskytování služeb aplikace je pouze informativní a poskytovatel není povinen uzavřít smlouvu ohledně těchto služeb digitálního obsahu; ust. § 1732 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) se nepoužije.

2. Uživatel doručí poskytovateli poptávku na uzavření smlouvy, ve které uvede své identifikační údaje, e-mail a případně specifikaci o jakou variantu aplikace má uživatel zájem.

3. Poskytovatel na základě poptávky doručí uživateli na jeho e-mailovou adresu nabídku, která je návrhem na uzavření smluv. Uživatel návrh přijme e-mailovým potvrzením.

4. V případě, že mezi poskytovatelem a uživatelem proběhne další jednání ohledně obsahu smluv, je konečným návrhem na uzavření smluv nabídka, kterou uživatel bez výhrad přijme e-mailovým potvrzením; ust. § 1740 odst. 3 věta první občanského zákoníku se nepoužije.

5. Smlouva je uzavřena okamžikem přijetí návrhu či konečného návrhu a řádného uhrazení ročního poplatku v souladu s těmito obchodními podmínkami.

III. Aplikace a podmínky nutné pro její fungování

1. Aplikace slouží jako podpůrný a pomocný nástroj při provádění analýzy rizik a hodnocení rizik. Uživateli je umožněno v aplikaci vytvářet seznamy aktiv a analýzy rizik a nastavit jejich schvalovací procesy. Aplikace dává uživatelům pouze doporučení, samotné vyhodnocení rizika a přijetí vhodného opatření je ponecháno na uživateli.

2. Na webovém portálu poskytovatel nabízí orientačně různé varianty aplikace, přičemž jednotlivé varianty aplikace se liší v rozsahu zpřístupněných funkcí a ve výši měsíční odměny. Konkrétní obsah každé z variant je vymezen v ceníku. Uživatel je oprávněn v rámci jednotlivých variant přidávat doplňkové služby v rozsahu a za ceny, tak jak jsou vymezeny v ceníku. Doplňkové služby jsou součástí aplikace.

3. Aplikaci je možné užívat pouze jako webovou aplikaci, její stažení do zařízení uživatele není možné. Aplikace je provozována systémem SaaS (Software jako služba).

4. Pro užívání aplikace uživatel potřebuje zejména internetový prohlížeč a internetové připojení o minimální rychlosti 5 až 10 Mbps (dále jen „digitální prostředí uživatele“).

5. Nutným předpokladem pro řádné fungování aplikace je její řádné užívání a vkládání dat v souladu s návody, pomůckami a dalšími materiály, které jsou uživateli k dispozici na webových stránkách a v sekci https://riskflow.eu/docs/ (dále jen „návody“). Uživatel je povinen se s uveřejňovanými materiály seznámit.

6. Poskytovatel tímto uživatele informuje, že veškeré dokumenty, analýzy, hodnoty a jiné výsledky, které jsou výstupem z aplikace jsou zpracovány na základě uživatelem vložených dat a mají pouze informativní, podpůrný a doporučující charakter.

7. Poskytovatel se zavazuje, že v rámci sjednané varianty aplikace uživateli bude garantováno 95 % dostupnosti.

IV. Poplatek za aplikaci

1. Poplatek za užívání aplikace včetně doplňkových služeb je stanoven měsíčně a řídí se ceníkem, pokud není ve smlouvě dohodnuto jinak. Na webových stránkách jsou uvedeny orientační výše poplatku za jednotlivé varianty aplikace.

2. Poplatek je uživatel povinen uhradit na rok dopředu před zpřístupněním aplikace, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak. Poplatek je splatný na základě faktury poskytovatele bankovním převodem na bankovní účet uvedený na faktuře. Uživatel souhlasí s elektronickým zasíláním faktur, a to na e-mailovou adresu uvedenou v poptávce.

V. Zpřístupnění aplikace

1. Poskytovatel uživateli aplikaci zpřístupní nejpozději do 3 dnů ode dne uzavření smlouvy. Aplikace je uživateli zpřístupněna zasláním odkazu, prostřednictvím kterého uživatel nastaví své přihlašovací údaje do uživatelského účtu v aplikaci, a to na e-mailovou adresu uvedenou v poptávce. Aplikace je uživateli zpřístupněna po dobu trvání smlouvy.

2. Aplikaci je uživatel oprávněn užívat pouze prostřednictvím svého uživatelského účtu. Uživatel je povinen přihlašovací údaje do uživatelského účtu zabezpečit vhodným způsobem tak, aby bylo zajištěno jejich utajení. Uživatel odpovídá za neoprávněné užití přihlašovacích údajů nebo uživatelského účtu a za škodu neoprávněným užitím způsobenou poskytovateli či dalším uživatelům aplikace. Uživatel je povinen neprodleně poskytovateli e-mailem nahlásit ztrátu, odcizení či zneužití přihlašovacích údajů.

3. Poskytovatel je oprávněn odepřít uživateli přístup do aplikace zejména v případě, že bude mít podezření, že uživatel užívá aplikaci v rozporu se smlouvou či právními předpisy České republiky, či o sobě uživatel uvádí nepravdivé údaje;

VI. Podmínky používání aplikace

1. Uživatel je povinen aplikaci používat v souladu s těmito obchodními podmínkami, pouze k účelu vymezenému v těchto obchodních podmínkách. Uživatel nesmí bez výslovného písemného souhlasu poskytovatele provádět penetrační testování, tj. aktivní pokusy o prolomení zabezpečení aplikace. Dále nesmí uživatel aplikaci používat k žádným protiprávním jednáním.

2. Uživatel je povinen seznámit osoby, kterým umožní do aplikace přístup, s obsahem smlouvy a těchto obchodních podmínek a zavazuje se zajistit smyslu ust. § 1769 věty druhé občanského zákoníku, že tyto osoby budou smlouvu a obchodní podmínky dodržovat. Uživatel je povinen poskytovateli nahradit újmu, která vznikne porušením smlouvy či obchodních podmínek ze strany těchto osob.

3. Pro používání aplikace uděluje poskytovatel uživateli licenci v omezeném rozsahu sjednaném v tomto článku.

4. Licence je sjednána jako nevýhradní. Poskytovatel je oprávněn v průběhu trvání licenční smlouvy územní rozsah licence zúžit.

5. Pokud není dále stanoveno jinak licencí se rozumí územně neomezené právo k užití aplikace výhradně pro své vlastní osobní účely a pro interní účely v rámci svého podnikání, nikoliv pro účely komerční.

6. Uživatel není oprávněn aplikaci užívat jiným způsobem, než jak je uvedeno v těchto obchodních podmínkách, tedy zejména není oprávněn aplikaci měnit, zasahovat do jejího zdrojového kódu, rozmnožovat ji, rozšiřovat, pronajímat, půjčovat, vystavovat, sdělovat ji veřejnosti či k ní udělit podlicenci.

7. Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta v poplatku za aplikaci.

8. V případě, že uživatel užije aplikaci v rozporu s udělenou licencí, je povinen poskytovateli nahradit újmu tímto porušením vzniklou.

A. Varianta Tým a Enterprise

9. Pro aplikaci ve variantě Tým a Enterprise se licencí rozumí také územně neomezené právo k užití pro komerční účely výhradně v rozsahu poskytnutí služeb aplikace pro klienty uživatele. Licence pro komerční účely zahrnuje zejména správu a analýzu rizik pro klienty uživatele a vytvoření klientských účtů.

B. Rozšíření aplikace

10. Pokud není výslovně ujednáno jinak, dohodl se poskytovatel s uživatelem, že k rozšíření aplikace dle požadavků uživatele (zejména o nové funkce či vlastnosti) uděluje poskytovatel uživateli nevýhradní licenci (dále jen „rozšíření“).

11. Licencí se v tomto případě rozumí licence dle odst. 8 tohoto článku. Uživatel je oprávněn užívat rozšíření pouze při užívání aplikace ve sjednané variantě.

12. Poskytovatel a uživatel se dohodly, že uživatel nebude mít přístup ke zdrojovým kódům rozšíření.

VII. Data vkládaná do aplikace

1. Uživatel je povinen vkládat do aplikace data v souladu s návody. Uživatel je povinen vkládat do aplikace pouze data v souladu s účelem aplikace. Uživatel nesmí vkládat do aplikace data pocházející z protiprávního jednání a dále data s násilným, diskriminačním či jiným nelegálním obsahem.

2. Uživatel je oprávněn exportovat svá data z aplikace ve formátu pdf a MS excel, a to kdykoliv během trvání smlouvy; uživatel bere na vědomí, že export dat může ovlivnit řádné fungování aplikace, tj. výstupy z aplikace.

3. Uživatel bere na vědomí, že uplynutím posledního dne trvání smlouvy, poskytovatel uživateli zamezí přístupu do aplikace (deaktivace účtu). Uživatel je povinen před zánikem smlouvy zajistit export všech dat z aplikace. Po zániku smlouvy je uživatel oprávněn požádat o export dat, a to na e-mailové adrese poskytovatele uvedené na webovém portálu nejpozději do 20 dnů ode dne zániku smlouvy.

4. Uživatel bere na vědomí, že po uplynutí 30 dnů ode dne zániku smlouvy dochází k nenávratnému výmazu všech dat a uživatelského účtu.

5. Uživatel uděluje poskytovateli souhlas ke vstupu do uživatelského rozhraní a k datům, a to za účelem plnění smlouvy, zejména technická podpora, odstraňování vad apod.

6. Poskytovatel je oprávněn monitorovat fungování aplikace, činnost a data uživatele v aplikaci. Monitorováním neprovádí poskytovatel žádný export dat z uživatelského účtu. Poskytovatel je oprávněn exportovat a užívat data vložená do uživatelského účtu v rámci funkce katalogu.

VIII. Aktualizace aplikace

1. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přidávat měnit nebo odebírat funkce či vlastnosti aplikace, upravovat nebo zavádět omezení pro ukládání nebo jiné funkce.

2. Poskytovatel se zavazuje poskytovat uživateli aktualizace nezbytné pro řádné fungování aplikace.

3. Poskytovatel je oprávněn omezit dostupnost aplikace na dobu potřebnou pro provedení aktualizací, údržby, odstranění vad či z dalších důvodů nezbytných pro řádné fungování aplikace.

IX. Odpovědnost poskytovatele

A. Odpovědnost poskytovatele za vady a práva z vadného plnění

1. Poskytovatel odpovídá za řádné fungování aplikace v souladu se smlouvou.

2. Vadou aplikace není, pokud dokumenty, analýzy, hodnoty a jiné výsledky, které jsou výstupem z aplikace, jež jsou zpracovány na základě uživatelem vložených dat, nejsou správné či neodpovídají skutečnosti.

3. Poskytovatel neodpovídá zejména za vady, které:

4. Vady se dle své povahy a závažnosti dělí na kritické, vážné a běžné, přičemž:

5. V případě, že má aplikace vadu, je uživatel oprávněn požadovat:

6. Uživatel je povinen vadu vytknout bez zbytečného odkladu nejpozději do konce trvání smlouvy.

7. Uživatel je povinen vady oznámit elektronicky na e-mailovou adresu poskytovatele support@riskflow.freshdesk.com. Uživatel je povinen v oznámení o vadách popsat vadu a její projevy. Uživatel je povinen za účelem posouzení vady a případného odstranění vady poskytnout poskytovateli součinnost.

8. Poskytovatel je povinen vyřídit práva z vadného plnění

ode dne řádného vytknutí vady, avšak pouze za předpokladu, že bylo vytknutí vady oprávněné.

9. V případě, že se jedná o neoprávněné vytknutí vady, vyrozumí poskytovatel o neoprávněném vytknutí vad nejpozději 30 dnů ode dne, kdy se o neoprávněnosti vytknutí dozvěděl.

10. Doba pro vyřízení práva z vadného plnění se prodlužuje o dobu, po kterou byl uživatel v prodlení s poskytnutím součinnosti k vyřízení práva z vadného plnění.

B. Odpovědnost poskytovatele týkající se dat

11. Poskytovatel neodpovídá za:

12. Uživatel bere na vědomí, že aplikace funguje v síti internet na serveru, jež je provozován třetí osobou (poskytovatelem hostingu). Uživatelský účet a data v aplikaci jsou zabezpečena přihlašovacími údaji a bezpečnostními prvky, které poskytuje poskytovatel hostingu.

C. Odpovědnost poskytovatele za škodu

13. Uživatel, který je podnikatelem, se tímto vzdává práva na náhradu újmy, která vznikne při plnění smlouvy či v souvislosti s ní ; ustanovení § 2898 občanského zákoníku tím není dotčeno.

14. Smluvní strany se dohodly, že újmu, za kterou by poskytovatel odpovídal třetím osobám, v jejichž zájmu je plnění smlouvy (zejména klienti uživatele), uhradí uživatel; to platí pouze pro uživatele, který je podnikatelem.

X. Ustanovení týkající se spotřebitelských smluv

1. Tento článek se uplatní pouze na smlouvy uzavírané s uživatelem, který je spotřebitel.

A. Sdělení před uzavřením smlouvy

2. Poplatky za jednotlivé varianty aplikace na webovém portálu jsou pouze orientační. Cena je s uživatelem sjednána na základě ceníku případně individuální dohodou. Ceník je uživateli poskytnut na základě poptávky. Poplatek za zvolenou variantu aplikace a služby včetně všech daní a poplatků je uživateli zaslána v nabídce. Poplatek za licenci je již zahrnut v poplatku.

3. Poplatek se hradí na dobu trvání smlouvy (1 rok) před zpřístupněním aplikace na základě faktury poskytovatele.

4. Dle ust. § 1829 občanského zákoníku je uživatel oprávněn odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne uzavření smlouvy. Uživatel je oprávněn udělit poskytovateli souhlas s tím, aby uživateli zpřístupnil aplikaci před uplynutím lhůty k odstoupení. V případě že tento souhlas uživatel udělí, zaniká uživateli po zpřístupnění aplikace právo odstoupit od smlouvy dle věty první tohoto odstavce. Odstoupením od smlouvy smlouva v celém rozsahu zaniká.

5. Uživatel může odstoupit od smlouvy jakýmkoli jednoznačným prohlášením učiněným vůči poskytovateli. Za tímto účelem je oprávněn využít formulář pro odstoupení od smlouvy, který je dostupný ve webovém portálu a je uživateli zaslán nejpozději s nabídkou.

6. Pro řádné fungování aplikace je uživatel povinen zajistit vhodné digitální prostředí dle čl. III odst. 4 těchto obchodních podmínek.

7. Při uplatnění reklamace je uživatel povinen poskytnout součinnost souladu s odst. 17 tohoto článku. V případě, že uživatel součinnost neposkytne, je na uživateli, aby prokázal, že aplikace má vadu uplatněnou v reklamaci a že za ni poskytovatel odpovídá.

8. V případě stížnosti se mohou uživatelé bezplatně obrátit na příslušného pracovníka poskytovatele prostřednictvím e-mailové adresy support@riskflow.freshdesk.com. Uživatel je tímto informován o právu využít možnosti mimosoudního řešení sporů vzniklých v souvislosti se smlouvou a o možnosti obrátit se se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru, kterým je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, na adrese Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, http://adr.coi.cz/. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je uživatel oprávněn podat na tomto odkazu: https://www.coi.cz/mimosoudni-reseni-spotrebitelskych-sporu-adr/. Uživatel může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek příslušnými právními předpisy.

9. Uživatel je oprávněn kontaktovat poskytovatele na e-mailové adrese riskflow@riskflow.eu nebo na telefonním čísle +420 730 547.

B. Práva z vadného plnění

10. Poskytovatel odpovídá uživateli, že aplikace:

11. Poskytovatel dále odpovídá za vadu způsobenou nesprávným propojením aplikace s digitálním prostředím uživatele, které bylo podle smlouvy provedeno poskytovatelem nebo na jeho odpovědnost. To platí i v případě, že propojení provedl uživatel a vada nastala v důsledku nedostatku v návodu poskytnutého poskytovatelem.

12. Uživatel je oprávněn vytknout vadu, která se u aplikace projeví nebo vyskytne za trvání smlouvy. Poskytovatel musí prokázat, že aplikace je poskytována bez vad.

13. V případě, že má aplikace vadu, může uživatel:

14. Poskytovatel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny nedostatečným či nevyhovujícím digitálním prostředím uživatele.

15. Uživatel je oprávněn zvolit právo z vadného plnění v souladu s odst. 12 tohoto článku; svou volbu ovšem nemůže jednostranně měnit. Změnu této volby může učinit pouze tehdy, pokud s tím poskytovatel souhlasí.

16. Uživatel může vady oznámit v kterékoliv provozovně poskytovatele, popřípadě písemně zasláním na adresu sídla poskytovatele, datovou schránkou, nebo elektronicky na e-mailovou adresu support@riskflow.freshdesk.com, přičemž součástí tohoto oznámení je popis vady nebo jejích projevů (dále jen jako „reklamace”). Součástí reklamace je dále určení práva z vadného plnění, které uživatel zvolil.

17. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace je uživatel povinen poskytnout poskytovateli nezbytnou součinnost.

18. Poskytovatel je povinen uživateli vydat při uplatnění reklamace písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy uživatel reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace uživatel požaduje a kontaktní údaje uživatele pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace.

19. V případě, že uživatel uplatnil reklamaci u poskytovatele oprávněně a zároveň:

 1. uživatel požaduje odstranění vady, odstraní poskytovatel vadu v přiměřené době po jejím vytknutí s ohledem na povahu a sjednaný účel aplikace nejpozději však do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace;
 2. uživatel požaduje přiměřenou slevu či odstoupil od smlouvy, vyplatí poskytovatel uživateli peněžní prostředky z důvodu vadného plnění bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne uplatnění reklamace, a to způsobem jež uživatel zvolí.

20. Uživatel a poskytovatel se mohou dohodnout na delší lhůtě pro vyřízení reklamace.

21. Poskytovatel je povinen vydat spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

22. V případě neoprávněné reklamace nemá uživatel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace. Poskytovatel má v takovém případě nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně z důvodu neoprávněné reklamace.

23. V případě oprávněné reklamace, má uživatel právo na náhradu nákladů účelně vynaložených při uplatnění reklamace. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho měsíce po uplynutí doby, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud poskytovatel namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.

C. Ostatní smluvní podmínky

24. Poskytovatel je oprávněn kdykoliv přidávat měnit nebo odebírat funkce či vlastnosti aplikace, upravovat nebo zavádět omezení pro ukládání nebo jiné funkce (aktualizace), a to na základě těchto oprávněných důvodů:

 1. změna zákonných požadavků, jež se dotýká fungování aplikace (zejména v oblasti zabezpečení, ukládání dat apod);
 2. změna smluvních podmínek poskytovatele hostingu či změna poskytovatele hostingu;
 3. změna algoritmů v rámci vyhledávání v aplikaci;
 4. vylepšení stávajících funkcí a vlastností aplikace a přidání nových funkcí a vlastností aplikace;
 5. zvýšení výkonu aplikace;
 6. odstranění závad aplikace, které nemají vliv na funkčnost aplikace pro uživatele či se u uživatele v aplikaci neprojeví;
 7. změna vzhledu prostředí aplikace, jež nemá vliv na její funkčnost;

25. Uživatel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech sjednaných v této smlouvě a také v případech stanovených zákonem.

26. Uživatel je oprávněn doručit písemnosti, které mají za následek zánik smlouvy také prostřednictvím e-mailu.

XI. Trvání smlouvy

1. Smlouva se uzavírá na dobu jednoho roku ode dne uzavření smlouvy, pokud není ve smlouvě ujednáno jinak.

2. Smlouva zaniká:

 1. uplynutím sjednané doby;
 2. odstoupením od smlouvy;
 3. dohodou smluvních stran;

3. Uživatel je oprávněn žádat o prodloužení smlouvy. Smlouva se po uplynutí sjednané doby prodlouží o 1 rok v případě, že uživatel uhradil nejpozději do 30 dnů ode dne zániku smlouvy poplatek za užívání služby na další rok trvání smlouvy dle faktury zaslané poskytovatelem uživateli; na základě dohody se smlouva prodlužuje dle tohoto odstavce vždy od posledního dne sjednané doby trvání (tj. smlouva zanikla 31. 12. 2022 a uživatel uhradí poplatek na další rok 30. 1. 2023, smlouva po jejím prodloužení zanikne ke dni 31. 12. 2023). Smlouva se může dle tohoto odstavce prodlužovat opakovaně

4. Uživatel bere na vědomí, že nemá na prodloužení smlouvy žádný právní nárok a že poskytovatel nemusí s prodloužením smlouvy souhlasit.

5. Uživatel dále bere na vědomí, že poskytovatel je oprávněn v rámci prodloužení smlouvy dle odst. 3 tohoto článku měnit výše poplatků za užívání aplikace a obchodní podmínky a uživatel nemá žádný právní nárok na prodloužení smlouvy za stávajících podmínek.

6. Uživatel je oprávněn od smlouvy odstoupit pouze v případě, že je poskytovatel v prodlení se zpřístupněním aplikace o více než 30 dnů.

7. Poskytovatel je oprávněn od smlouvy odstoupit také v případě, že uživatel užil aplikaci v rozporu s těmito obchodními podmínkami, zejména pokud uživatel

 1. porušil své povinnosti dle čl.VI odst. 1 těchto obchodních podmínek;
 2. porušil své povinnosti dle VII odst. 1 těchto obchodních podmínek.

8. Odstoupení má účinky ex nunc a je účinné okamžikem doručení druhé smluvní straně. Uživatel je povinen uhradit poskytovateli poměrnou část poplatku za dobu, po kterou uživateli byla aplikace poskytnuta.

XII. Ochrana a zásady zpracování osobních údajů

1. Otázky související s ochranou osobních údajů a se zásadami zpracování osobních údajů v souvislosti se smlouvou se řídí dokumentem Zásady zpracování osobních údajů.

XIII. Ostatní ujednání

1. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat e-mailem nebo telefonicky.

2. Uživateli budou veškeré písemnosti zasílány na e-mail, jež byl poskytovateli sdělen v poptávce. Poskytovateli budou veškeré písemnosti doručovány na uvedené e-mailové adresy, pokud je stanovena těmito obchodními podmínkami, případně na e-mailovou adresu uvedenou na webových stránkách.

3. Písemnosti, které mají za následek zánik smlouvy je možné doručit pouze prostřednictvím datové schránky, kurýra, nebo poskytovatele poštovních služeb, a to poskytovateli na adresu sídla a uživateli na adresu uvedenou ve smlouvě, ledaže strana před odesláním takové písemnosti oznámila druhé smluvní straně změnu adresy. Písemnost je doručena okamžikem jejího převzetí, odmítnutí jejího převzetí, popř. marným uplynutím lhůty k jejímu převzetí.

4. Na základě výslovné dohody se tato smlouva a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) řídí právem České republiky, zejména občanským zákoníkem. Pro účely kontraktace s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. Nařízení č. 593/2008 Sb., o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (a v případě, kdy se toto Nařízení neuplatní, v souladu s čl. 87 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění) smluvní strany prohlašují při vyloučení kolizních norem, že zvolily rozhodným právem pro tuto smlouvu a práva a povinnosti z ní vzniklá (včetně práv a povinností z porušení této smlouvy, ke kterému došlo nebo dojde) právo české.

5. Pro účely právních vztahů s mezinárodním prvkem se příslušnost soudu pro budoucí soudní spory určuje dohodou v souladu s čl. 25 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1215/2012 (a v případě, kdy se toto nařízení neuplatní, v souladu s čl. 85 zákona č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, v platném znění) a to tak, že příslušným soudem je místně a věcně příslušný soud sídla poskytovatele.

XIV. Závěrečná ustanovení

1. Je-li některé ustanovení smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

2. Smlouvu je možné měnit pouze písemnou formou; za písemnou formou se pro účely změn smlouvy považuje také e-mailová komunikace.

3. Tyto obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 31.3.2023.


V Brně dne 1.3.2023