ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pakliže čtete tento dokument, je to proto, že nám poskytujete Vaše osobní údaje. V souvislosti s poskytováním takových údajů jsme povinni Vás poučit, jak tyto údaje zpracováváme, případně k některým Vámi takto poskytnutým údajům potřebujeme Váš souhlas – který udělujete tím, že potvrdíte zaškrtávací políčko, že souhlasíte se zpracováním osobních údajů.

Jsme společnost Risk Flow s.r.o., IČ: 178 30 788, se sídlem U Hřbitova 235/25, Kylešovice, 747 06 Opava, spisová značka C 91229 vedená u Krajského soudu v Ostravě (dále jen jako „Správce“), a ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“) a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, okamžikem, kdy nám Vaše osobní údaje poskytnete, tyto budeme nadále zpracovávat tak, jak je uvedeno níže.

1. Proč Vaše údaje zpracováváme?

To záleží na tom, na základě čeho nám své údaje poskytujete.

V případě, že s Vámi jednáme o uzavření smlouvy, nebo jsme již společně smlouvu uzavřeli, zpracováváme Vaše osobní údaje nezbytné pro splnění smlouvy, a to pouze za účelem jejího uzavření, splnění, případně za účelem vypořádání závazků na jejím základě vzniklých. Zpracování osobních údajů nezbytných k plnění smlouvy nepodléhá Vašemu souhlasu, jsme k němu povinni ze zákona.

Vaše osobní údaje používáme i k tomu, abychom Vám poskytli relevantní nabídky, které jsou pro Vás zajímavé. Na základě oprávněného zájmu takto zpracováváme zejména osobní údaje, které zpracováváme automaticky, a cookies. Ze stejného právního důvodu Vám jako našim klientům můžeme zasílat e-mailové a SMS zprávy.

V případě, kdy nám zasíláte své dotazy, poptávku či jinak s námi komunikujete, nám sdělujete své údaje na základě Vašeho dobrovolného souhlasu. Vámi udělený souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to zasláním e-mailu na adresu riskflow@riskflow.eu nebo zasláním dopisu na adresu našeho sídla.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jakožto Správce zpracováváme takové osobní údaje, které nám poskytnete, případně takové, které jsou veřejně dostupné. Zejména se jedná o Vaše jméno a příjmení, adresu, jiné identifikační údaje (jako IČ a datum narození, je-li to nezbytné), ale i další Vámi poskytnuté osobní údaje, jako např. telefon, e-mail, atd. Ty jsou zpracovávány z důvodů, pro které jste tyto údaje poskytli, zejména tedy za účelem vyřízení Vašich dotazů, vedení jednání směřujícím k uzavření smlouvy, plnění smlouvy, nebo pro to, aby bylo možné vyhovět Vaší žádosti o kontaktování ze strany Správce, dále také za účelem zasílání marketingových sdělení, atp. Při návštěvě webové stránky můžeme v souvislosti a za účelem provozování webových stránek a zlepšování jejich provozu dále zpracovávat data o Vašem pohybu na nich, a to včetně IP adresy, ze které se na webovou stránku přihlašujete (dále jen jako „osobní údaje”).

Poskytujete-li nám osobní údaje třetích osob, je vaší povinností informovat o tom dotyčnou osobu a zajistit si její souhlas s těmito podmínkami ochrany osobních údajů.

3. Kdo zpracovává Vaše osobní údaje?

Zpracování osobních údajů je prováděno námi jakožto Správcem, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat také další osoby, například dopravci, účetní či poskytovatelé údržby informačního systému.

4. Jak dlouho Vaše údaje zpracováváme?

Doba zpracování osobních údajů se liší zejména v závislosti na tom, z jakého důvodu je zpracováváme.

Vaše osobní údaje vždy zpracováváme po celou dobu trvání smluvního vztahu mezi námi. Takové osobní údaje, které jsou nezbytné pro řádné poskytnutí služeb, ať již tyto povinnosti vyplývají ze smlouvy mezi námi či z obecně závazných právních předpisů, musíme zpracovávat bez ohledu na Vámi udělený souhlas po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy či v souladu s nimi (např. u daňových dokladů je touto dobou doba nejméně 10 let).

V případě, že jste nám ke zpracování Vašich osobních údajů udělili souhlas, budou vaše osobní údaje obecně zpracovávány po dobu 10 let, nebo do odvolání takového souhlasu.

5. Jaké máte práva v souvislosti se zpracováním Vašich údajů?

Záleží na tom, na základě jakých důvodů Vaše údaje zpracováváme. Pokud to jsou údaje, které zpracováváme ze zákona, pak máte právo:

V případě, kdy jste ke zpracování poskytli svůj souhlas, pak nad rámec výše uvedeného máte právo také:

Máte další dotazy ke zpracování Vašich osobních údajů? Kontaktujte nás na emailu: riskflow@riskflow.eu